Úvod
ZPRACOVÁNÍ PŮDY A SETÍ

Produkty

Značka SUMO

Unikátní stroje na zpracování půdy dodává britský výrobce SUMO, který má na domácím trhu se stroji pro ozdravení půdního profilu výsadní postavení. Ve svém sortimentu nabízí kombinované stroje jak v neseném, tak taženém provedení, podrýváky, podmítače a stroje pro předseťovou přípravu. Secí stroje výrobce SUMO přinášejí díky setí v zónách uživatelům potřebnou úsporu vláhy, dobrou strukturu půdy a rychlé setí. Vše se neustále vyvíjí. Ať jde o přírodu, technologické postupy v prvovýrobě i ve výrobě strojů, účinnost chemických přípravků, šlechtění odrůd a také naše znalosti i zkušenosti. Máte-li zájem o podrobnější informace nebo chcete-li vytvořit cenovou nabídku na míru, kontaktujte naše obchodní zástupce.

TECHNIKA NA ZPRACOVÁNÍ PŮDY 

SUMO Mixidisc

Kompaktní talířový podmítač Mixidisc vyniká kvalitní prací v rychlé podmítce po sklizni předplodiny i v předseťové přípravě. Na první pohled není ničím odlišný od řady talířových podmítačů na našem trhu. Při bližším pozorování jsou však patrné rozdíly, které mohou mnoha zemědělcům vyřešit problémy například s nedostatkem vláhy nebo vzcházením výdrolu. Pomůže také ke snížení krátkodobých emisí CO2 při zpracování půdy. Mixidisc je osazen dvěma řadami talířů, smykovou lištou a pěchem. Na přání lze osadit výsevní jednotkou pro setí meziplodin.

SUMO Multipacka

Multipacka je půdní pěch s přidanou hodnotou. Konsolidace je podle názorů zkušených pedologů nejdůležitější část celého procesu zpracování půdy a jako méně známá bývá často opomíjená a podceňovaná. Úkolem půdního pěchu je zpětně po zpracování půdy jednotlivé vrstvy půdy na sebe navázat tak, aby plně fungoval vodní režim. Tedy kapilární vzlínavost v období sucha a příjem srážek s prostupem vody půdním profilem při přívalových deštích. Máme zkušenosti s tím, že zvrásněný povrch půdy po SUMU rychleji přijímá přívalové srážky a lépe se prohřívá. Do zvrásněného povrchu půdy lze při dodržení technologických postupů přímo sít univerzálními i přesnými secími stroji.

SUMO Multipress

Multifunkční radličkový stroj pro předseťovou přípravu, podmítku a kypření půdy až do hloubky 25 cm. SUMO Multipress vykonává výbornou práci během přípravy půdy před založením nového porostu. Svojí konstrukcí velmi dobře urovnává hrubou brázdu a připravuje seťové lůžko. Rovněž se tento stroj využívá pro podmítku strniště po sklizni. Šípové radličky pro podříznutí celého profilu, úzká dláta pro kypření do větší hloubky.

SUMO Trio

Trio je v mnoha ohledech unikátní stroj. Je to kombinovaný stroj pro zpracování celého půdního profilu jedním přejezdem s využitím technologie vertikálního zpracování půdy ozdraví půdu, zapraví organickou hmotu a může založit nový porost.  Využívá rozdílného charakteru a intenzity zpracování půdy v různých hloubkách. V jednom přejezdu je Trio schopné provést až 6 pracovních operací.  Pozitivní výsledky práce Tria uživatelé potvrzují při pozorování proměn ve struktuře půdy, efektivnějším využití živin, rychlejším rozkladu organické hmoty i zvládání sucha. Důležitou oblastí je také ochrana životního prostředí – Trio eliminuje projevy vodní i větrné eroze a snižuje emise CO2. Trio je díky svým přínosům trefou do černého pro všechny zemědělce. Největšího ocenění se mu dostane na farmách se složitějšími půdními podmínkami a tam, kde projevy klimatických změn v posledních letech nabývají na intenzitě.

SUMO SubSoiler

SubSoiler je profesionální podrývák využívající všech benefitů vertikálního zpracování půdy. Lze s ním precizně ozdravovat půdu, případně spojit ozdravování půdního profilu s přímým setím do pásků. Je určen pro zemědělce, kteří se nespokojí pouze s hloubkovým kypřením a kteří chtějí poctivě pečovat o svou půdu a zároveň mají vysoké nároky na ekonomiku svého podnikání. Pozitivní výsledky práce SubSoileru uživatelé potvrzují při pozorování proměn ve struktuře půdy, zvládání kritických období velkého sucha i přívalových dešťů, zlepšeném využití živin i rychlejším rozkladu organické hmoty. Důležitou oblastí je také ochrana životního prostředí – SubSoiler eliminuje projevy vodní i větrné eroze.

SUMO GLS

Profesionální podrývák GLS pro travní porosty s využitím technologie vertikálního zpracování půdy pracuje tak, že ozdraví půdní profil s minimálním rozrušením povrchu. Vlivem stále intenzivnějších projevů klimatických změn se také travní porosty dostaly do popředí zájmu zemědělců. Klíčovým parametrem pro kvalitní a výkonné porosty trav není jejich setí, ale vedle ideálních hodnot pH 5,5 – 6,5 je to stav půdního profilu, do kterého jsou vysévány. Speciálně vyvinutý podrývák GLS je velkou příležitostí pro ty, kdo chtějí poctivě připravit perfektní prostředí pro podporu regenerace stávajícího porostu nebo obnovu, kdy spojí ozdravení půdního profilu přímo s vysetím nových trav. GLS je určené pro louky, pastviny, sady a sportovní areály.

SECÍ STROJE

SUMO DTS

Univerzální secí stroj SUMO DTS speciálně navrhnutý tak, aby pomocí technologie STRIP-TILL zakládal kulturní plodiny s maximálním ohledem a péčí o půdu. Secí stroj SUMO DTS umí zasít různé druhy plodin. Secí stroj SUMO DTS nejen, že podporuje udržení zdravé půdní struktury, ale také zohledňuje základní fyziologické potřeby většiny kulturních plodin. Důležité pro další vývoj této problematiky totiž nejsou dlouholeté návyky v zakládání porostů na mnoha farmách, ale osobitý postoj zemědělce, který vnímá klíčové změny a vývoj intenzity srážek, období sucha, šlechtění rostlin, tlaky rezistentních plevelů, erozi půdy i kapacitu lidských zdrojů. Pro aktuální výzvy stále intenzivnějších projevů klimatických změn, legislativní omezení pro eliminaci erozí, vlivu pesticidů, snížení produkce CO2 a obtížnější dlouhodobé predikce vývoje cen zemědělských komodit může být se správným zavedením technologie STRIP-TILL dle specifik lokálních podmínek SUMO DTS vhodným pomocníkem.